Bundessieger-Ausstellung

Freitag, 11.10.2019
FCI-Gruppen: 3, 7, 8, 10

Samstag, 12.10.2019
FCI-Gruppen: 2, 4, 5

Sonntag, 13.10.2019
FCI-Gruppen: 1, 6, 9

Zur Richterliste

Herbstsieger-Ausstellung

Freitag, 11.10.2019
FCI-Gruppen: 1, 6, 9

Samstag, 12.10.2019
FCI-Gruppen: 3, 7, 8, 10

Sonntag, 13.10.2019
FCI-Gruppen: 2, 4, 5

Zur Richterliste

Anzeige

 

 

 

 

 

 

Bundessieger & Herbstsieger-Ausstellung 2019
Freitag, 11. Oktober 2019 (Friday October 11, 2019)

Richter der Wettbewerbe
Judges for the special events/competitions

Bundessieger Ausstellung (Bundessieger show)
FCI-Gruppen (FCI-Groups) 3, 7, 8, 10

Herbstsieger-Ausstellung (Herbstsieger show)
FCI-Gruppen (FCI-Groups) 1, 6, 9

Wettbewerb
Competition
Zuchtrichter
Judge
Junior Handling Lois Wilson (ZA)
Zuchtgruppen (BSA)
Zuchtgruppen (HS)
Breeder’s groups
Willi Güllix (D)
Gopi Krishnan (MY)
Nachzuchtgr. (BSA)
Nachzuchtgr. (HS)
Progency groups
Willi Güllix (D)
Luis Pinto Teixeira (P)
Veteranen (BSA)
Veteranen (HS)
Best veteran
Csaba Zsolt Lokodi (RO)
Dr. Andrzej Kazmierski (PL)
Paarklassen (BSA)
Paarklassen (HS)
Couple classes
Petru Muntean (RO)
Rui Oliveira (P)
Best in group
Gruppe 3 (BSA) Laurent Pichard (CH)
Gruppe 7 (BSA) Cristian Stefanescu (RO)
Gruppe 8 (BSA) Luis Pinto Teixeira (P)
Gruppe 10 (BSA) Zorica Blomqvist (SE)
Gruppe 1 (HS) Gopi Krishnan (MY)
Gruppe 6 (HS) Rui Oliveira (P)
Gruppe 9 (HS) Willi Güllix (D)

Bundessieger & Herbstsieger Ausstellung 2019
Samstag, 12. Oktober 2019 (Saturday October 12, 2019)

Richter der Wettbewerbe
Judges for the special events/competitions

Bundessieger Ausstellung (Bundessieger show)        
FCI-Gruppen (FCI-Groups) 2, 4, 5

Herbstsieger Ausstellung (Herbstsieger Show)
FCI-Gruppen (FCI-Groups) 3, 7, 8, 10

Wettbewerb
Competition
Zuchtrichter
Judge
German Dog of the Year werden noch benannt
Junior Handling Frauke Korte (D)
Zuchtgruppen (BSA)
Zuchtgruppen (HS)
Breeder’s groups
Laurent Pichard (CH)
Luis Pinto Teixeira (P)
Nachzuchtgr. (BSA)
Nachzuchtgr. (HS)
Progency groups
Rui Oliveira (P)
Gopi Krishnan (MY)
Veteranen (BSA)
Veteranen (HS)
Best veteran
Petru Munetan (RO)
Andrei Kisliakov (BY)
Paarklassen (BSA)
Paarklassen (HS)
Couple classes
Hans.-E. Grüttner (D)
Rui Oliveira (P)
Best in group
Gruppe 2 (BSA) Lois Wilson (ZA)
Gruppe 4 (BSA) Hans-E. Grüttner (D)
Gruppe 5 (BSA) Petru Muntean (RO)
Gruppe 3 (HS) Rui Oliveira (P)
Gruppe 7 (HS) Luis Pinto Teixeira (P)
Gruppe 8 (HS) Frank Kane (GB)
Gruppe 10 (HS) Frederic Maison (F)

Bundessieger & Herbstieger Ausstellung 2019
Sonntag, 13. Oktober 2019 (Sunday October 13, 2019)

Richter der Wettbewerbe
Judges for the special events/competitions

Bundessieger Ausstellung (Bundessieger show)
FCI-Gruppen (FCI-Groups) 3, 7, 8, 10

Internationale Ausstellung (International show)
FCI-Gruppen (FCI-Groups) 1, 6, 9

Wettbewerb
Competition
Zuchtrichter
Judge
Junior Handling Edith Schön (D)
Zuchtgruppen (BSA)
Zuchtgruppen (HS)
Breeder’s groups
Rui Oliveira (P)
Luis Pinto Teixeira (P)
Nachzuchtgr. (BSA)
Nachzuchtgr. (HS)
Progency groups
Lois Wilson (ZA)
Csaba Zsolt Lokodi (RO)
Veteranen (BSA)
Veteranen (HS)
Best veteran
Horst Kliebenstein (D)
Luis Pinto Teixeira (P)
Paarklassen (BSA)
Paarklassen (HS)
Couple classes
Laurent Pichard (CH)
Willi Güllix (D)
Best in group
Gruppe 1 (BSA) Lois Wilson (ZA)
Gruppe 6 (BSA) Csaba Zsolt Lokodi (RO)
Gruppe 9 (BSA) Dr. Andrzej Kazmierski (PL)
Gruppe 2 (HS) Horst Kliebenstein (D)
Gruppe 4 (HS) Laurent Pichard (CH)
Gruppe 5 (HS) Angelika Kammerscheid-Lammers (D)
Best in Show (HS) Cristian Stefanescu (RO)
Best in Show (BSA) Gopi Krishnan (MY)
Premium Partner